به نام خدا

محور های ریز همایش عربی

 

تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش زبان عربی

 • درآمدی بر تاریخ آموزش زبان عربی در ایران
 • جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان عربی
 • تاریخچه کتاب های مهم آموزش زبان عربی

راهبردهای تدریس موثر در آموزش عربی

 • تأثیر به کارگیری شیوه آموزش توسط همتا در ارتقای برخی مهارت‌های شنیداری و خوانداری زبان عربی
 • تاثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در آموزش زبان عربی
 • مقایسه دو روش آموزشی مبتنی بر چندرسانه و ایفای نقش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی
 • نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری خود راهبر در درس عربی
 • مقایسه تاثیر سه روش آموزشی سخنرانی، یادگیری الکترونیکی و نقشه مفهومی در تدریس عربی
 • تاثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر یادگیری درس عربی

طراحی آموزشی در آموزش زبان عربی

 • ·        بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی
 • طراحی تکالیف آموزشی برای مهارت خواندن به منظور تقویت یادگیری لغات            
 • نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در کتاب‌های آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبان‌ها (بررسی موردی)

ارزشیابی در آموزش عربی

 • بررسی تأثیر بازخورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس عربی
 • نقش خودارزیابی، ارزیابی همکلاسی و ارزیابی معلم در بهبود مهارت ترجمه عربی دانش آموزان
 • شیوه های‌ ارزیابی معلمان زبان عربی دوره متوسطه در ارومیه و عوامل موثر بر آن
 • تأثیرآزمون‌های تکوینی اعلام نشده بر اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان درس عربی

طراحی واحد یادگیری در آموزش زبان عربی

 • طراحی واحد یادگیری در آموزش مبحث..... سال ........... دوره متوسطه ..........
 • درآمدی برطراحی واحد یادگیری در آموزش زبان عربی بر اساس رویکرد سازنده گرایی

بکارگیری فناوی اطلاعات و ارتباطات در آموزش عربی

 • ابزارهای آموزش زبان عربی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا
 • جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی درس عربی
 • موانع و تدوین راهبردهای برنامه درسی برای استفاده دبیران عربی از شبکه اجتماعی در آموزش

نقش کارورزی و کارآموزی در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش زبان عربی

 • نقش کارورزی در رشد حرفه ای دانشجو معلمان رشته آموزش عربی
 • آسیب شناسی درس کارورزی در رشته آموزش عربی
 • تاثیر دوره کارورزی بر میزان انگیزش شغلی و خودکارآمدی دانشجو معلمان
 • تجارب دانشجو معلمان از سمینارهای‌کارورزی در دانشگاه فرهنگیان
 • شایستگی  های حرفه ای در دانشجویان آموزش زبان عربی:  مطالعه کیفی

کج فهمی های رایج در زبان عربی

 • کج فهمی های رایج دانش آموزان در درس عربی سال اول دوره متوسطه دوم
 • کج فهمی های رایج دانش آموزان در مبحث.....
 • چالش‌های دبیران تازه کار در رابطه با کج فهمی های دانش آموزان در درس عربی: مطالعه کیفی

نقش پژوهش های معلم محور در رشد حرفه ای مرتبط با آموزش زبان عربی

 • نقش کنش پژوهی در توسعه حرفه ای دبیران عربی
 • نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای دبیران عربی
 • تاثیر دوره‌های آموزش درس پژوهی بر دانش و مهارت تدریس دبیران عربی
 • چگونه توانستم دلایل افت تحصیلی دانش آموزانم در درس عربی سوم راهنمایی را شناسایی کنم؟
 • چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری زبان عربی علاقه مند کنم؟
 • تجربه های خاص دبیران عربی در آموزش
 • آسیب شناسی پژوهش های حرفه ای در حوزه آموزش زبان عربی

الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش عربی

 • مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان عربی در ایران و چند کشور مسلمان غیر عرب زبان
 • مقایسه الگوهای جهانی آموزش  محتوا در زبان انگلیسی و عربی
 • رویکردهای نوین به آموزش زبان با تاکید بر آموزش زبان عربی

الگوهای تدریس برای آموزش محتوا در آموزش عربی

 • بررسی و آسیب‌شناسی روش تدریس در آموزش زبان عربی از دیدگاه معلمان             
 • طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس عربی و بررسی نقش آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 • چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس زبان عربی

الگوهای تدوین برنامه مرتبط با آموزش محتوا آموزش عربی

 • الگوی برنامه  درسی پست مدرن و کاربرد آن در آموزش عربی (طراحی و ارزشیابی الگو)
 • تحلیل محتوای کتاب زبان عربی سال سوم  دروه‌ی متوسطه براساس نظر دبیران و دانش‌آموزان
 • بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان عربی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران
 • نقد و بررسی برنامه آموزش عربی دوره متوسطه اول ( محتوا و ارزشیابی ) از دیدگاه دبیران
 • نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر‌اساس الگوها و ملاک‌های تحلیل و سازمان‌دهی محتوا
 • بررسی دیدگاه صاحب‌نظران درخصوص برنامه‌ درسی آموزش عربی در ایران
 • ملاحظات، مقدمات و مراحل طراحی برنامه درسی یکپارچه برای آموزش زبان عربی به غیرعربی زبانان