1- ایجاد فرصت برای نظرورزی و تعامل علمی میان صاحب نظران و به اشتراک گذاری دانش آموزش محتوا در آموزش عربی

2- ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در آموزش عربی

3- زمینه سازی برای جلب توجه جامعه علمی به ضرورت تولید و اشاعه ی دانش آموزش محتوا در آموزش عربی

4- ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ای مدرسان و اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش محتوا در آموزش عربی