اولین جلسه کمیته اجرائی همایش آموزش زبان عربی در پردیس شهید رجایی ارومیه برگزار شد.
1396-08-30
اولین جلسه کمیته اجرائی همایش آموزش زبان عربی در پردیس شهید رجایی ارومیه برگزار شد.

آقای سلیمانی اصل معاون آموزشی پردیس شهید رجایی ارومیه با قدردانی از فعالیت اعضای کمیته اجرائی بر هماهنگی بیشتر بخشهای مختلف در اجرایی کردن مصوبات کمیته های اجرائی و علمی تاکید کرد و افزود: با عنایت به اینکه این همایش ملّی اولین همایش کشوری است که در این پردیس برگزار خواهد شد،اهمیّت آن را دوچندان می سازد . پس باید در جهت اجرای بهینه آن تلاشهای گسترده ای انجام گیرد .

دکتر رسول بهنام دبیر اجرائی این همایش با ارائه گزارشی از فرآیند برنامه ریزی این همایش به هماهنگی بیشتر اعضاء در جهت اجرای آن تاکید کرد . در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.