تغییر زمان همایش کشوری آموزش عربی
1397-01-01

دبیر علمی اولین همایش کشوری آموزش زبان عربی از تغییر تاریخ برگزاری  همایش سراسری خبر داد . تاریخ برگزاری همایش کشوری به  تاریخ 6 اردیبهشت 97 موکول شد .