شماره حساب 1202150841 بانک تجارت شعبه خیام به نام پردیس شهید رجایی ارومیه جهت واریز مبلغ مربوط به مقالات اعلام می گردد.

خواهشمند است تصویر فیش واریزی را از طریق پست الکترونیکی به آدرسrajaei@cfu.ac.ir   ارسال فرمایید.