# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1016-ARC أثر التراث الإسلامی فی تعلیم اللغة العربیة للناشئة فی إیران (المدارس الخاصة بالبنات فی المنطقة الرابعة فی طهران) حبیب کشاورز، سعیده بیرجندی مقاله پذیرفته شده است
2 1008-ARC ارزشیابی در آموزش عربی هدایت الله تقی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1007-ARC ارزیابی کتابهاى درسى آموزش عربی هدایت الله تقی زاده، هادی گیاهپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1014-ARC استخدام شبکات التواصل الاجتماعیّ لتعلیم اللغة العربیّة وآدابها ودورها فی تسهیل عملیّة تعلیم هذا الفرع (شبکة التلغرام نموذجا) علی ضیغمی، مسعود سلمانی حقیقی مقاله پذیرفته شده است
5 1020-ARC ‌بازنگری در دروس رشته زبان و ادبیات عربی دوره‌ کارشناسی با عنایت به سرفصل‌های رشتة‌ هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه علی اکبر نورسیده مقاله پذیرفته شده است
6 1024-ARC بررسی تاثیر استفاده از الگوهای نوین تدریس بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی در دانش آموزان پایه دهم شهرستان هریس مهدی صبور، حسن بصیرت، جهانگیر ولدبیگی، اکبر یادگاری مقاله پذیرفته شده است
7 1013-ARC بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی متوسطه اول ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان (مطالعه موردی شهرنکا) رمضانعلی دهبندی مقاله پذیرفته شده است
8 1010-ARC بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عربی مصطفی طرهانی مقاله پذیرفته شده است
9 1015-ARC بهره گیری از راهبُردهای فرامنطقه ای برای آموزش زبان عربی (بررسی روش آموزشی غوطه وریِ تعاملی) مهدی شفائی، بهروز بامدادی، حمید مهماندوست مقاله پذیرفته شده است
10 1028-ARC تقییم المقرر الدراسی لدرس مختبر اللغة والمواد التعلیمیة المستخدمة فی فروع اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وآدابها ﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮ الأساتذة والطلاب فی اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت الإیرانیة طارق یاراحمدی، خلیل پروینی مقاله پذیرفته شده است
11 1011-ARC چالش ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در ایران مریم کامیاب قدیرلی، محمد صمیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1021-ARC شیوه‌های نوین ارزشیابی درس عربی مطالعه موردی آزمون عملکردی سمیه ثامنی مقاله پذیرفته شده است
13 1019-ARC طراحی واحد یادگیری (درس عربی پایه یازدهم انسانی) راضیه مسکنی، نعمان انق مقاله پذیرفته شده است
14 1001-ARC کاربرد شناسی قید حالت و اشکال مختلف آن در زبان عربی علی اسودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1009-ARC کاربرد شناسی قید حالت و اشکال مختلف آن در زبان عربی (.اصلاح شده مبتنی برنظر داوار) علی اسودی مقاله پذیرفته شده است
16 1026-ARC کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش عربی پویا مردباری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1022-ARC نقش و جا یگاه رسانه در آموزش زبان عربی با تاکید بر واقعیت مجازی قهرمان ، خدیجه رسولی قراعینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1029-ARC نگاهی نو به آموزش زبان عربی محمدعلی کاظمی تبار مقاله پذیرفته شده است
19 1006-ARC واکاوی کارکردهای فلسفه آموزش زبان عربی در تعلیم و تربیت رسمی عمومی ایران علی اصغرزاده، سمیه دلیر صف آرای اخگر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است