ارزیابی کتابهاى درسى آموزش عربی
کد مقاله : 1007-ARC
نویسندگان:
هدایت الله تقی زاده *1، هادی گیاهپور2
1تهران خ مالک اشتر بین خ خوش و رودکی پ 817 ط2 کدپستی1346746697
2استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
چکیده مقاله:
چکیده
ارزیابى کتابهاى درسى یکى از شیوه‌هاى تأثیر‌گذار بر فرابینى میزان موفقیت آنها در پیوند با عوامل پنج‌گانه اهداف، موقعیت آموزشى، یادگیرنده، معلم و روش تدریس است. از این‌رو، ارزیابى کتابهاى عربى دوره متوسطه از اهمیت بسزایى برخوردار است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی, به دنبال پاسخ به سوالات زیر است که آیا کتابهای درسی می تواند فراگیران را به درس عربی تشویق کند؟ و آیا ارزیابی کتابهاى درسى در آموزش عربی نقش دارد؟ رئوس این ارزیابی عبارتند از: بیان رابطه میان نیازها و علایق فراگیران با یادگیرى، یادگیرى در فرایند آموزش، اهدف آموزش عربى در حیطه هاى روانشناختى، مشکلات آموزش زبان عربى در ایران، ارزیابی محتوا و یادگیرى، نقد و برّرسى کتابهاى عربى. این مقاله بهره‌مندی از سیستمهای مدیریت یادگیری و ارزیابی را با رعایت اصول و روشهای جدید آموزشى به‌جای شیوه‌هاى آموزشى رایج و منفعل پیشنهاد مى نماید و به ارزشیابی به عنوان جزء جدا ئی ناپذیر فرایند آموزش توجه می کند. و بر این باور است که ساختار کتاب درسى باید سه ویژگى داشته باشد: نخست آنکه، محتواى کتاب با اهداف آموزشى منطبق باشد. دوم آنکه، محتواى کتاب درسى باید به لحاظ انسجام درونى و تعادل محتوایى متناسب باشد و سوم آنکه شکل و قالب کتاب باید باعث علاقه و انگیزه، جلب توجه و جهت دادن به آن و تسهیل یادگیرى و بر انگیزاننده مخاطبان باشد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: ارزیابی, زبان عربی،کتاب درسی, سازماندهى، یادگبری.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است