بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عربی
کد مقاله : 1010-ARC
نویسندگان:
مصطفی طرهانی *
ارومیه ابتدای جاده سلماس خیابان شهید قلی پور جنب ناحیه انتظامی .دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
استفاده از فن آوری در امر آموزش و یادگیری، مهارت ها و محتوای اطلاعات را افزایش داده و رشد مهارت ها و تجارب اطلاعاتی که می تواند در دنیای واقعی مورد نیاز و دارای ارزش آموزشی ویژه باشند راتحت شعاع قرار می دهد، فناوری در امر آموزش و دانش کاربردی دانش آموزان و دانشجویان، نقش مهمی را ایفا می کند. پیشرفت و استفاده از فن آوری ، به بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان کمک شایانی دارد. امروزه استفاده از فناوری مخصوصا برای‌ امر آموزش، دروسی که جنبه عملی و فنی دارد اجتناب ‌ناپذیر می باشد. روند استفاده و ضرورت استفاده از آن به آموزش مربیان و میزان استقبال به شیوه تربیت و آموزش مربیان بستگی دارد.البته این استفاده ها آسیب‌ها و پیامدهای خوب و بد به همراه دارد.در این مقاله، به نقش فناوری در امر آموزش و تأثیر آن در یادگیری مخصوصا درس عربی که هم یک زبان خارجه و هم یک نوع تلفظ خاص دارد بیان می پردازد.
کلیدواژه ها:
آموزش،یادگیری،فناوری،عربی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است