چالش ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در ایران
کد مقاله : 1011-ARC
نویسندگان:
مریم کامیاب قدیرلی *1، محمد صمیمی2
1خیابان همافر 2 کوچه شهید مصطفی زاده پلاک 51 طبقه 2
2شرکت کننده ازاد
چکیده مقاله:
آموزش فرایندی منظم است که به موجب آن اطلاعات،مهارت ها و نگرش دانش آموزان تقویت و گسترش می یابد. چنین بنظر می رسد اهمیت زبان عربی به میزان قابل توجهی در مدارس و دانشگاه ها کمرنگ شده است. در این خصوص می توان این پرسش را مطرح کرد: انگیزه بی توجهی دانش آموزان به زبان عربی در چیست؟ که پاسخ آن به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله عدم احساس کاربردی بودن این زبان در جامعه و نبود روش های مناسب و موثر در روش های تدریس. در حالیکه بی علاقگی دانش آموزان و دانشجویان و نبود انگیزه یادگیری زبان عربی در مدارس و حتی دانشگاه ها بدفعات موضوع همایش های کارشناسان و متخصّصین این رشته قرار گرفته است. لزوم ارتباط و همکاری میان کشورها در زمینه های علمی،فرهنگی و ادبی باتوجه به مفهوم دهکده جهانی و نزدیکی هر چه بیشتر فرهنگ ها که جز با کمک آموزش دیگر زبان ها میسّر نخواهد شد، اهمیت پژوهش های کارشناسان و متخصصان این حوزه از علوم انسانی در بکارگیری روش های مؤثر در آموزش زبان عربی را نمایان می سازد
کلیدواژه ها:
آموزش، زبان عربی، دهکده جهانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است