بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی متوسطه اول ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان (مطالعه موردی شهرنکا)
کد مقاله : 1013-ARC
نویسندگان:
رمضانعلی دهبندی *
مازندران. نکا کوچه هادوی.
چکیده مقاله:
در نظام آموزشی کشور ما ، دو زبان عربی و انگلیسی به عنوان زبان های غیر از زبان مادری آموزش داده می شوند که زبان عربی ، به دلیل توصیة علمای دین ما به فراگیری آن و تاکید بر آموزش آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت خاصی برخوردار است.پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی در مقطع متوسطه اول، ازنظر دبیران و دانش‌آموزان پایه هفتم شهرنکا، انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی –زمینه یابی است و برای اندازه‌گیری نظر دبیران و دانش‌آموزان، از دو پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. جامعة این پژوهش شامل همة معلمان عربی شهرنکا و دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم در سال تحصیلی 95-94 است. نمونة مورد بررسی را به شیوة تصادفی طبقه ای و براساس جدول کریجسی مورگان انتخاب شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر نتیجه گرفته می شود که آموزش زبان عربی به‌عنوان زبان دوم/ خارجی، در نظام آموزشی ما به‌طور علمی توجه نشده است و تا حد مطلوب فاصلة زیادی دارد و برای رسیدن به نتایج مطلوب، تحولات جدی و همکاری بخشهای مختلف لازم است. از مهمترین راهکارها برای بهبود این وضعیت، ارتقای سطح آموزش ازطریق ضمن خدمت معلمان زبان عربی است.
کلیدواژه ها:
زبان عربی، پایه هفتم متوسطه، کارآمدی، برنامة درسی،دبیران عربی نکا،دانش آموزان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است