بهره گیری از راهبُردهای فرامنطقه ای برای آموزش زبان عربی (بررسی روش آموزشی غوطه وریِ تعاملی)
کد مقاله : 1015-ARC
نویسندگان:
مهدی شفائی *1، بهروز بامدادی2، حمید مهماندوست3
1چهارراه شهید منتظری -کوچه بابا -پلاک 30-طبقه دوم
2دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز
3کارشناس پژوهش دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز
چکیده مقاله:
از آنجا که عربی، زبانِ مذهب اسلام و بخش مهمّی از هویّت دینی و فرهنگی و تاریخی ایرانیان است، آموزش زبان عربی، همواره جزء اولویت های آموزشی در حوزه رسمی و غیر رسمی بوده است؛ متأسفانه با وجود اقدامات فراوان صورت گرفته در این زمینه و چندین سال آموزش رسمی عربی و حتّی رشته های مرتبط دانشگاهی، شاهد بازدهیِ کافی نیستیم و زبان آموزان، پس از پایان دوره های رسمی آموزشی، امکان ارتباط مستمر با محیطها و تولیدات رسانه ای عربی ندارند؛ فارغ از جنبه های مختلف روان شناسی، تاریخی، علمی و... یکی از نقاط ضعف در کارآمدیِ آموزش زبان عربی در ایران، می تواند روش های تدریس نامناسب و عدم بهره گیری از تجارب سایر کشورهایی باشد که زبان عربی، زبان بومی آنها نیست.
هدف پژوهش حاضر معرّفی و بیانِ آموزش زبان عربی به روش غوطه وری تعاملی است که به عنوان روشی موفّق در اغلب کشورها از جمله مالزی، اندونزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسش اصلی این است که: «در سایر کشورهای غیر عرب زبان که آموزش عربی بصورت رسمی پیگیری می شود، چه روش های مؤثّری در این باره انجام شده است که به افزایش بهره وری انجامیده است.»
نتایج پژوهش نشان می دهد روش غوطه وری تعاملی، یکی از کارآمدترین روش ها در آموزش زبان عربی است که می تواند به عنوان بخشی از برنامه درسی آموزش عربی در اواخر دوره متوسّطه دوم یا نخستین سال ورود به دانشگاه اجرا شود و فراگیران را برای برقراری ارتباط مؤثّر با عرب زبانان آماده سازد.
کلیدواژه ها:
آموزش زبان عربی، روش غوطه وری تعاملی، راهبرد فرامنطقه ای آموزش زبان عربی، افزایش بهره وری در ارتباط زبانی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است