طراحی واحد یادگیری (درس عربی پایه یازدهم انسانی)
کد مقاله : 1019-ARC
نویسندگان:
راضیه مسکنی *1، نعمان انق2
1استان گلستان- شهرستان ترکمن- روستای سیجوال- مختومقلی 9. کد پستی 4893135774
2دبیر عربی شهرستان ترکمن
چکیده مقاله:
طراحی یک واحد یادگیری به منزله ی طراحی اسکلت یک ساختمان یا معماری آن است. استفاده از واحد یادگیری در بیشتر موقعیت های تدریس و یادگیری، رویکرد مفیدی است و معلمان را از افتادن در دام صرفا تدریس مفاهیم و فعالیت ها و صفحات ویژه کتاب درسی مصون نگه می دارد. تمرین و مهارت ورزی در طراحی واحد یادگیری مناسب به تدریج به معلمان کمک می کند که بتوانند با استفاده از در دست داشتن سر فصل ها و عناوین و اهداف برنامه درسی ، خود به تنظیم و تولید محتوا و سازمندهی فعالیت های یادگیری اقدام کنند. در این مقاله با توجه به نیاز سنجی که صورت گرفته ضروری می نمود تا یک واحد یادگیری برای پایه یازدهم انسانی صورت گیرد برای تغییر دادن نگرش دانش آموزان از درس عربی وبرانگیختن حس زیبایی شناسی آنها به مسائل بلاغی و شعر اختصاص یافته تا تأکیدی باشد بر اینکه زبان عربی تنها محدود به قواعد صرف ونحو نمی باشد و آشنایی دانش آموز با گوشه ای از این ظرایف ولطایف، پنجره ای است برای افزایش علاقه ی اوبه این زبان مقدس. وهم چنین باعث تقویت وپرورش ذوق ادبی آنها چه در زبان فارسی وچه در عربی می شود. برای رسیدن به این مقصود بعد از نیازسنجی به تحلیل مخاطب پرداخته شد و پس از آن اهداف آموزشی بیان گردید و در نهایت محتوا سازماندهی شد.
کلیدواژه ها:
طراحی، محتوا، عربی، یازدهم انسانی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است