‌بازنگری در دروس رشته زبان و ادبیات عربی دوره‌ کارشناسی با عنایت به سرفصل‌های رشتة‌ هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه
کد مقاله : 1020-ARC
نویسندگان:
علی اکبر نورسیده *
سمنان. روبروی پارک جنگلی سوکان. دانشگاه سمنان. دانشکده ادبیات . گروه عربی
چکیده مقاله:
در کشور ما بر هیچ یک از دست‌اندرکاران رشته‌ی زبان وادبیات عربی پوشیده نیست که فارغ التحصیلان این رشته هم‌چنان فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های کافی برای پر کردن بخش‌های حساس کشور هستند. به عقیده‌ی ما، عاملی که امروز مانع تحقق اهداف متعالی آموزش این رشته شده و فارغ‌التحصیلان آن را به افرادی فاقد توانمندی‌های لازم تبدیل کرده است، در یک کلام نواقص موجود در سرفصل دروس دوره‌ی کارشناسی وشیوه‌های تدریس آن است. لذا پژوهشگران در این مقاله تلاش خواهند کرد با توجه به سرفصل‌ها و شیوه‌های آموزشی رشته‌ی هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه و با عنایت به موفقیت نسبی این رشته در تربیت نیروی انسانی کارآمد، به ارائه‌ی یک الگوی به‌روزتر در بازتعریف سرفصل‌های پیش‌بینی شده برای این مقطع بپردازند. در این بین ارائه راهکارهای تازه و نو به همراه بکارگیری تجارب مفید رشته های هم شاخه کمک زیادی به بازنگری اساسی در این رشته خواهد کرد. شاید نگاه و بازتعریف سرفصل دروس دوره کارشناسی آغاز این حرکت نو باشد.
کلیدواژه ها:
بازتعریف، سرفصل دروس، زبان وادبیات عربی، زبان وادبیات فرانسه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است