شیوه‌های نوین ارزشیابی درس عربی مطالعه موردی آزمون عملکردی
کد مقاله : 1021-ARC
نویسندگان:
سمیه ثامنی *
اراک خ هپکو خ ولایت ک شهید راستگردانی
چکیده مقاله:
آزمون عملکردی از شیو‌ه های نوین ارزشیابی است که چهار نوع عملکرد کتبی، شناسایی، شرایط شبیه سازی شده و نمونه کار را شامل می‌شود؛ مربی در طول سال تحصیلی با به کارگیری انواع مختلف آن، علاوه بر فعال نمودن دانش آموزان و ایجاد جذابیت در درس عربی، می‌تواند قضاوت صحیح تری جهت نمره‌گذاری در پایان هر نیمسال تحصیلی داشته باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی کتاب‌های عربی متوسطه اول پرداخته است و نتایج نشان‌دهنده آن است که کتاب‌های جدید التالیف عربی، قابلیت اجرای این نوع آزمون‌ها را در بخش‌های متفاوت لغت، ترجمه، قرائت، قواعد و مکالمه برای مربی فراهم نموده است. آزمون شناسایی در تشخیص تلفظ صحیح کلمات و تشخیص انواع فعل از نظر زمان و شخص قابلیت اجرا دارد که بیشترین بسامد را در میان انواع آزمون به خود اختصاص داده است. آزمون در شرایط شبیه سازی نیز میتواند در مورد مکالمه و به نمایش در آوردن متن درس ها انجام گیرد.
کلیدواژه ها:
ارزشیابی،آزمون عملکردی، درس عربی متوسطه اول
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است