نقش و جا یگاه رسانه در آموزش زبان عربی با تاکید بر واقعیت مجازی
کد مقاله : 1022-ARC
نویسندگان:
قهرمان *1، خدیجه رسولی قراعینی2
1خیابان بهمن - باغ رسولی - کوچه والفجر 4 پلاک 6- منزل دکتر مددلو
2گروه زبان ،آموزش وپرورش شهرستان خوی
چکیده مقاله:
ابزار و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی یکی از لوازم فرآیند یادگیری است و بر عمق و وسعت یادگیری می افزاید و به توانایی دانش آموزان ارتقا می بخشد. استفاده از رسانه ها، بی تردید امروزه یکی از کاربردی ترین و موثرترین ابزار در امر یادگیری و تسهیل آن به شمار می رود. در آموزش زبان عربی نیز استفاده از رسانه های مختلف به ویژه رسانه های دیداری وترسیمی و استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی امری لازم واجتناب ناپذیر می باشد . برای اجرای این تحقیق از روش اسنادی که همان مجلات و مقالات و کتب موجود در این زمینه می باشد استفاده گردیده است مهمترین نتایج این بررسی نشانگر آن است که استفاده از رسانه های آموزشی مناسب به ویژه فضای واقعیت مجازی روند یادگیری را تسهیل نموده باعث کاهش هزینه های آموزشی گشته و محدودیت زمان ومکان را از بین برده و ا امکان حضور برای دانش آموزان و معلمان و دانشجو معلمان را در زمان و مکانهای مختلف و ساعت های مختلف فراهم می نماید . یادگیری را خوشایند و متنوع نموده و امکانات واقعیت مجازی زمینه بهتر اجرای درس کارورزی را مهیا می نماید.
کلیدواژه ها:
رسانه ، فن آوری آموزشی، واقعیت مجازی ، آموزش عربی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است