بررسی تاثیر استفاده از الگوهای نوین تدریس بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی در دانش آموزان پایه دهم شهرستان هریس
کد مقاله : 1024-ARC
نویسندگان:
مهدی صبور *1، حسن بصیرت2، جهانگیر ولدبیگی3، اکبر یادگاری4
15397133415
2دانشجوی کارشناسی دبیری زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدرس سنندج
3استادیار و هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان کردستان پردیس شهید مدرس سنندج
4دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی
چکیده مقاله:
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از روش ها و الگو های نوین تدریس و یاددهی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، انگیزش درونی و بیرونی دانش آموزان شهرستان هریس در درس عربی. فرض اصلی پژوهش بر این باور متکی است که بین تأثیر بکارگیری روش های نوین و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی درس عربی دهم دانش آموزان پسر پایه دهم رشته علوم انسانی دبیرستان های شهرستان هریس در سال 1396 تقاوت وجود دارد و استفاده از روش های نوین آموزش باعث درک عمیق درس عربی در کلاس درسی میشود. تحقیق حاضر به صورت میدانی صورت گرفته و در تحلیل داده های جمع آوری شده توسط دانش آموزان و معلمان از نرم افزار spss و AHP استفاده شده است و همچنین جامعه آماری پژوهش10 نفر از دانش آموزان پسر پایه دهم است. و در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود فرایند یاددهی-یادگیری درس عربی در پایه دهم ارائه گشته است.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: تدریس، یادگیری، عربی دهم، الگوهای نوین، پیشرفت تحصیلی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است