کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش عربی
کد مقاله : 1026-ARC
نویسندگان:
پویا مردباری *
ارومیه شهرک ایثار خ مطفری 12 متری اول نبش 12 متری سوم
چکیده مقاله:
امروزه در قرن بیست ویکم با توجه به حجم عظیم اطلاعات، افراد به سوی مدیریت اطلاعات هدایت می شوند، برا ساس یافته های
روانشناسی یادگیری، دانش آموزان از طریق دیدن وبه کارگیری وسایل مختلف، مطالب درسی را بهتر و راحت تر می آموزند، زیرا وسایل
کمک آموزشی به سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان،ا مر آموزش را واقعی تر، عملی تر و دلپذیرتر می سازند. ظهور پدیده
شگفت انگیز فناوری اطلاعات در دو دهه آخر قرن بیستم و توسعه آن در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو باعث گسترش
فرصت های یادگیری و دسترسی آسان به منابع آموزشی و یادگیری شده است. درا ین رویکرد، فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار و
وسیله تاثیر گذار در فرایند یاددهی - یادگیری مورد توجه قرار داده است. لذا هدف از این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در
آموزش عربی می باشد. در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود.
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد پژوهش شامل: کلیه منابع (کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها) مرتبط با موضوع مورد
بررسی می باشد. در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش و
یادگیری مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان،
موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود.
کلیدواژه ها:
فناوری، اطلاعات و ارتباطات، آموزش عربی، محتوا
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است