نگاهی نو به آموزش زبان عربی
کد مقاله : 1029-ARC
نویسندگان:
محمدعلی کاظمی تبار *
وکیل آباد- بلوار دانشجو - دانشجو 17- پلاک 126 - واحد5
چکیده مقاله:
آموزش زبان عربی، یکی از مشکلات نظام آموزشی کشور است؛ زیرا از یک سو هدف آموزش آن، برای هیچ کس (نظام آموزشی، معلم، شاگرد) تبیین نشده و از سوی دیگر به شرایط و ویژگی های خاصّ معلم عربی، محتوای مناسب و روش تدریس مطلوب آن بهایی داده نشده است. علاوه بر این دستور زبان عربی ظرافتها و پیچیدگی هایی دارد که برای خود عرب زبان ها نیز دشوار است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آموزش اثربخش زبان عربی چگونه امکان پذیر است؟ فرضیه ما این است که با ترکیب خوب سه ضلع مثلّث آموزش زبان، یعنی معلم، محتوا و دانش آموز امکان آموزش درست این زبان وجود دارد. مهم‌ترین ضلع، یعنی معلم که نقش ناظر و مربّی را دارد، علاوه بر دانش تخصصی، باید با زبان‌شناسی و روان‌شناسی آشنا بوده، صبور، به‌روز، مُبدع، دارای خط زیبا و صدای واضح و در صورت امکان قاری و حافظ قرآن باشد وبا روش‌های نوین تدریس آشنایی داشته باشد. از شرایط ضلع دوم، یعنی محتوا این است که همه جانبه باشد و از برخورد جزیره‌ای با زبان خودداری گردد. این محتوا، از یک سیر منطقی برخوردار بوده و بر اساس مبانی زبان شناسی و اصول روان‌شناختی فراگیران، تهیه شود و تنها به کتاب درسی اکتفا نشود، بلکه همراه با لوح فشرده صوتی و تصویری باشد و به مهارت‌های چهارگانه زبان، توجه نماید. ضلع سوم، یعنی دانش آموز نیز باید شرایط لازم برای فراگیری از جمله: بلوغ و آمادگی، فهم، انگیزه و علاقه را دارا باشد.
کلیدواژه ها:
زبان عربی، آموزش، معلم، محتوا، روش
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است